Selecteer een pagina

DE VITALITEITSCAFETERIA

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij vinden je privacy erg belangrijk en we nemen de bescherming van je gegevens serieus. Daarom nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hieronder vind je onze privacy verklaring. Deze is van toepassing op alle activiteiten uit het project ‘Vouchers mentale vitaliteit’.

Dit is een project van ZorgScala, een vereniging van een groot aantal instellingen in en rondom de Haagse ouderenzorg en wordt gefinancierd door middel van subsidie van ZonMW. Wanneer je een coachingstraject wilt, meld je je aan als deelnemer via www.vitaliteitscafetaria.nl. Hier vul je je naam, werkgever, functie, genoten opleiding en contactgegevens in. Deze webapplicatie is speciaal ingericht zodat we contact met je kunnen opnemen voor een (mogelijk) coaching gesprek. We houden een administratie bij ter verantwoording van de subsidie. Je kunt ons via het contactformulier vragen welke informatie wij over je verzamelen of om een klacht in te dienen.

Welke gegevens verzamelen we?
Via het contactformulier verzamelen we je privé e-mailadres en (mogelijk/optioneel) privé telefoonnummer.Als je je aanmeldt om deel te nemen aan het project, verzamelen we je naam, werkgever, functie, hoogst genoten opleiding, privé telefoonnummer, privé e-mailadres.  Alles wat je met je coach bespreekt wordt nooit en te nimmer doorgegeven aan anderen.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die we in deze privacyverklaring hebben opgenomen, tenzij jij daarvoor vooraf toestemming voor hebt gegeven. De gegevens die worden verwerkt, gebruiken we om:

 • je te bellen/e-mailen over je verzoek via het contactformulier op de website
 • je te koppelen aan de coach in je regio en deze te informeren over je aanmelding
 • onze subsidie te verantwoorden
 • op geaggregeerd/gepseudonimiseerd niveau de resultaten te kunnen delen met de subsidievertrekker – ZonMW.
 • op geaggregeerd/gepseudonimiseerd niveau het project ‘’Vouchers mentale vitaliteit’ te evalueren
 • aan je inzage-, correctie- en/ of verwijderverzoek te voldoen
 • klachten/geschillen te kunnen oplossen.

Grondslag
Via de toestemmingsverklaring geef je toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens voor de specifiek hierboven genoemde doeleinden. Daarnaast geldt de wettelijke verplichting om een administratie bij te houden om de subsidie te kunnen verantwoorden (artikel 5.2 Kaderregeling Subsidies OCW, SZW en VWS).

Delen
Binnen het project ‘Vouchers mentale vitaliteit’ hebben alleen de volgende functionarissen toegang tot je persoonsgegevens:

 • projectleider van ZorgScala 
 • de verantwoordelijke medewerkers van Zwconnect (zij koppelen jou aan een coach in je omgeving)
 • De coach die jou gaat begeleiden.

Deze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren. Je persoonsgegevens delen we alleen met derden als dit nodig is om te voldoen aan een van de eerder genoemde doeleinden of wanneer er sprake is van een wettelijke verplichting.

Bewaren
Je persoonsgegevens bewaren we niet langer dan nodig is. Op grond van de eisen van de subsidieverstrekker bewaren we de gegevens maximaal 12 maanden na de vaststelling van de subsidie.

Heb je:

 • een contactverzoek gedaan via de website? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 12 maanden nadat het laatste contact.
 • een inzage-, correctie-, of verwijderverzoek gedaan? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 24 maanden nadat het laatste contact.
 • een klacht ingediend? Dan bewaren we je gegevens tot maximaal 24 maanden nadat het laatste contact over de klacht.

Alle persoonsgegevens die worden verzameld, worden binnen de EU opgeslagen.

Inzage, correctie of verwijderen
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Let op! Soms is het niet mogelijk om een verwijderverzoek goed te keuren, omdat er sprake is van een wettelijke verplichting. Als de subsidie voor je coachingstraject komt te vervallen, verwijderen we jouw gegevens vanzelfsprekend.
Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) wanneer wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij met je toestemming verwerken. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sterkinjewerk.nl o.v.v. privacy. Wij willen je er verder ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Externe links
Onze website bevat links naar andere externe websites. Deze privacyverklaring geldt niet voor die websites. Wij proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij raden je aan altijd na te lezen op welke manier andere websites met je gegevens omgaan.

Wij gebruiken cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor sommige cookies is toestemming nodig. Wij maken ook gebruik van Google Analytics. Deze dienst wordt gebruikt om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen raden we je aan om deze privacyverklaring regelmatig te lezen.

ZorgScala
Laan van Vredenoord 1, 2289 DA Rijswijk
KVK-nummer 27267419
Telefoon:0707544502

ZorgScala is het samenwerkingsverband van 12 ouderenzorgorganisaties in Haaglanden. We staan voor kwalitatief goede en betaalbare zorg aan alle ouderen in Haaglanden, nu en in de toekomst. 

RegioPlus
Louis Braillelaan 100, 2719 EK te Zoetermeer
Telefoon 079-3230319
www.regioplus.nl
KvK-nummer: 27279993
RegioPlus is een samenwerkingsverband van de regionale werkgeversorganisaties die zich bezig houden met arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn.

Contact

06 20 36 32 88
marcel@zw-connect.nl

Adres
Laan van Vredenoord 1
2289 DA Rijswijk

Postadres

Postbus 1005
2280 CA Rijswijk

Privacyverklaring

© Copyright 2020 Zorgscala
Powered by Sport Heroes